Aktuelt

Akuttplassering etter barnevernloven


Akuttplasseringen

Barneverntjenesten har anledning til å akuttplassere barn etter reglene i barnevernloven § 4-6 annet ledd. Vilkåret for å foreta en akuttplassering er at barnet vil bli vesentlig skadelidende dersom det blir værende i hjemmet. Barnet vil vanligvis bli plassert i et beredskapshjem, en familie som tar i mot barn på kort varsel etter oppdrag fra barnevernet.

Bruken av begrepet vesentlig skadelidende viser at terskelen er høy for at barn akuttplasseres. Det er ikke nok at forholdene i hjemmet ikke er bra nok for barnet og at barnet tar skade av å forbli i hjemmet. Det er kun i de situasjoner hvor omsorgssituasjonen er så dårlig for barnets helse og utvikling at det vil bli vesentlig skadelidende av å forbli i hjemmet at barneverntjenesten kan fatte et akuttvedtak.

Dette kan for eksempel være tilfellet i saker som gjelder overgrep av både fysisk, psykisk og seksuell karakter. Eller i saker hvor barna blir eksponert for rusmisbruk eller alvorlig vanskjøtsel.

Det er også et krav om at en akuttplassering må være nødvendig for å beskytte barnet. Det kan ikke gjennomføres et akuttvedtak dersom det er mulig å beskytte barnet ved bruk mindre inngripende tiltak. Det kan for eksempel være at familien flytter inn på et familiesenter, at man blir enige om en frivillig nettverksplassering eller at barneverntjenesten iverksetter andre tiltak i familien.


Videre saksgang

Har barneverntjenesten fattet et akuttvedtak er det viktig å kontakte advokat så fort som mulig. Kostnader til advokat dekkes av det offentlige. Advokatfirmaet Steinsvik AS har lang erfaring og høy kompetanse på dette feltet.

Når barneverntjenesten har fattet et akuttvedtak etter bvl. § 4-6 skal dette godkjennes av fylkesnemnda snarest og om mulig innen 48 timer.

Foreldrene har også anledning til å klage på akuttvedtaket. Advokaten vil da skrive en klage på vegne av foreldrene, og det vil bli gjennomført et kort møte i fylkesnemnda hvor foreldre og barneverntjenesten møter sammen med sine advokater. Det er viktig at saken behandles raskt og fylkesnemndas avgjørelse skal foreligge innen en uke etter at klagen ble mottatt av fylkesnemnda.

Fylkesnemndas avgjørelse kan ankes videre til tingretten.

Får foreldrene medhold i klagen sin skal barna umiddelbart tilbakeføres til foreldrene.

Dersom akuttvedtaket ikke blir omgjort av fylkesnemnda og barneverntjenesten vil overta omsorgen for barnet, skal de sende inn krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda innen seks uker. Også i denne prosessen skal foreldrene ha advokat og utgiftene dekkes av det offentlige. Her kan du lese mer om gangen i en barnevernsak, og også mer om omsorgsovertakelse.

Mens akuttvedtaket består har foreldrene i utgangspunktet rett til samvær med barnet. Dersom klagesaken behandles av fylkesnemnda eller av domstolene er det de som fastsetter omfang og hyppighet av samværene. Barneverntjenesten fastsetter samvær dersom det ikke klages på akuttvedtaket. Hvor mye samvær som fastsettes varierer fra sak til sak. I noen tilfeller kan det bli bestemt at det ikke skal være samvær mellom foreldre og barn dersom det vurderes at dette ikke er til det beste for barnet. Det er mulig å klage over fastsettelsen av samværet.  

Akuttvedtak etter barnevernloven er et alvorlig inngrep i familien. Belastningene både for barn og foreldre er enorme både på kort og på lang sikt. De siste tre årene har heldigvis antall akuttplasseringer hatt en nedgang på over 40 %.

Advokatbistand i barnevernsaker bør på plass så raskt som mulig. Advokat Caroline Lødemel er i tillegg til å være advokat utdannet som barnevernspedagog, og har høy faglig kompetanse i barnevernsaker.

Har du spørsmål eller behov for bistand så ta kontakt på tlf: 99 33 90 60 eller lodemel@advokat.org
Lovteksten

§ 4-6.Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-19.

Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-24.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller vedtaket bort. Vedtak som gjelder et barn som oppholder seg i Norge, men som har vanlig bosted i en annen stat, jf. § 1-2, faller likevel ikke bort dersom barneverntjenesten innen samme frist har:

a) fremmet anmodning til bostedsstaten om å treffe nødvendige beskyttelsestiltak, eller

b) fattet vedtak om å få overført jurisdiksjon til Norge etter lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn § 5. 

Etter at det er truffet midlertidig vedtak i en akuttsituasjon, skal barneverntjenesten løpende følge med på barnets omsorgssituasjon og utvikling. Barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet. Barneverntjenesten skal også følge med på foreldrenes situasjon. Barneverntjenesten skal kort tid etter at vedtak er truffet, kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org