Priser og vilkår

Advokatbistand på de saksfelt vi yter bistand på dekkes ofte av ordningen med fri rettshjelp eller gjennom rettshjelpsdekning i forsikringer. I andre saker må klienten som regel dekke kostnadene selv. Vi kan kostnadsfritt hjelpe deg med å avklare hvorvidt klienten er dekket av ordningen av fri rettshjelp eller gjennom forsikring.

ALMINNELIG TIMEHONORAR

I saker som ikke dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp eller forsikring må klienten dekke kostnadene selv. Dersom ikke annet er avtalt fakturerer vi etter medgått tid til arbeid med saken. Timeprisen varierer ut ifra sakens art, omfang og kompleksitet. Timeprisen vil variere fra den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats (for tiden kr. 1 121. eks. mva) til kr. 2 000 eks. mva. I utgangspunktet gjelder en minsteberegning på 15 minutter per påbegynte arbeidsøkt. Timeprisen avtales før påbegynt arbeid og vil fremgå av en oppdragsbekreftelse som oversendes klienten ved oppstart av oppdraget.

Særskilte utlegg og reisekostnader vil kunne komme i tillegg. Dette vil avklares på forhånd.


STRAFFESAKER

I straffesaker vil som hovedregel retten uten behovsprøving dekke kostnad til forsvarer når det er tatt ut tiltale i saken. Dette gjelder alltid i saker hvor man sitter i varetekt. I saker som er under etterforskning vil man kunne søke retten om å dekke bistand fra forsvarer. Vi kan bistå med å undersøke dette.

Bistandsadvokat dekkes av retten uten behovsprøving i enkelte typer straffesaker. Dette gjelder både under hovedforhandling og mens saken er under etterforskning. Vi kan bistå med å undersøke dette.


FRI RETTSHJELP

På en rekke områder dekkes kostnadene til advokat gjennom ordningen med fri rettshjelp. Dette kan gjelder både i og utenfor domstolene. Ved enkelte typer saker vil hjelpen være behovsprøvd, hvilket innebærer at klientens inntekt ikke kan overstige visse grenser. For tiden er grensen for enslige kr. 320 000 og for ektefeller/samboende 490 000 per år. Det kan imidlertid søkes om unntak dersom man overstiger grensene, noe vi kan bistå med å undersøke.

I barnevernsaker hvor saken fremmes for fylkesnemnda, og i saker hvor barn er akuttplassert dekkes alltid bistand til advokat uten økonomisk behovsprøving.

Rettshjelpsloven finner du ved å trykke her. Vi kan bistå deg med å undersøke om saken din er dekket av ordningen om fri rettshjelp.


FORSIKRINGSDEKNING

I endel saker vil dekning av advokatutgifter dekkes gjennom såkalt rettshjelpsforsikring. Rettshjelpsforsikiring kan være inntatt i villa- og innboforsikring, eller gjennom andre typer forsikringer. Også organisasjoner, lag og foreninger kan ha slike forsikringsordninger som en del av sine medlemsfordeler.


AKSEPT AV OPPDRAG

Et oppdrag anses som akseptert av oss når vi har utstedt en oppdragsbekreftelse. I saker hvor det offentlige oppnevner advokat, anses oppdraget som akseptert når det foreligger oppnevning fra retten eller fylkesnemnda.


FAGLIGE OG ETISKE RETNINGSLINJER

Vi arbeider i tråd med Advokatforeningens regler for god advokatskikk og Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere.

Våre advokater er medlemmer i Advokatforeningen.HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org