Aktuelt

Halvering av straff for innførsel av LSD

Saken ble først behandlet i Fredrikstad tingrett hvor straffen ble fastsatt til 120 timer samfunnsstraff for innførsel av 125 doser LSD . Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett som reduserte samfunnsstraffen til 75 timer. Høyesterett avsa dom 4. september 2017, og reduserte straffen ytterligere til 45 timer.

Høyesterett fastslo etter en gjennomgang av sakkyndiges uttalelser at LSD kun er dødelig i ekstremt store doser og at risikoen for overdosedødsfall derfor er liten. Fastsetting av straffenivået tar utgangspunkt i en vurdering av stoffets farlighetsgrad. Høyesterett konkluderte derfor med at riktig utgangspunkt for innførsel av 125 doser LSD måtte ligge på rundt 60 dager ubetinget fengsel. Sett hen til tiltaltes tilståelse og at stoffet var til eget bruk kom Høyesterett til at 45 dager var riktig straff. Videre kom Høyesterett til at riktig reaksjon var samfunnsstraff.


Dommen har betydning for fastsettelse av straff ved narkotikaovertredelser som gjelder stoffet LSD.

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org