Aktuelt

Samvær etter omsorgsovertakelse - hva har endret seg?

Har du barn som er plassert av barnevernet bør du nå vurdere å kreve mer samvær ettersom praksis har endret seg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Norge har de siste årene gjentatte ganger blitt dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for brudd på retten til familieliv i den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 8. Totalt har EMD de siste årene tatt 43 saker til behandling. Foreløpig er 21 saker blitt avgjort, og Norge er domfelt i 15 av de. Vi venter fortsatt på avgjørelsen i de resterende sakene.

De fleste av sakene som har blitt behandlet har reist spørsmål om samvær etter omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon. EMD har vært tydelige på at omsorgsovertakelse i utgangspunktet er et midlertidig tiltak og at det er et overordnet mål at foreldre og barn skal gjenforenes. Myndighetene har en plikt til å jobbe for gjenforening og fastsettelsen av samvær må ivareta dette hensynet.

I flere av sakene hvor Norge er domfelt har EMD uttalt at samværet som er utmålt er for lite til at det bidrar til gjenforeningsmålet. Tidligere har det vært en oppfatning om at 3-6 samvær i året ved langvarige fosterhjemsplasseringer har vært det normale. Dette ble trukket ut fra uttalelser Høyesterett ga i Rt. 2012 s. 1832. Vi opplevde tidligere at dette ble oppfattet som en slags standardmal, og at argumenter mot så lite samvær var vanskelig å nå frem med i fylkesnemnd og domstol.

Etter at EMD kritiserte Norge for sin praksis i samværssaker tok Høyesterett flere barnevernsaker til behandling. Særlig viktige var de tre sakene som ble behandlet i storkammer i mars 2020, men også flere saker har blitt behandlet i avdeling etter dette. Høyesterett ga i disse sakene føringer på hvilken betydning EMD sine saker skal få for norsk rettstilstand fremover.

I HR-2020-662-S uttalte Høyesterett at målsettingen om gjenforening forutsetter at det gis så mye samvær som det er mulig å gi uten at man tilsidesetter hensynet til barnets beste. Målet er at samværene skal legge til rette for å styrke og utvikle båndene mellom foreldre og barn.

Praksis nå viser at samvær ofte ligger på ti til tolv ganger i året i de sakene hvor målet om gjenforening fastholdes. Det har altså skjedd en betydelig økning fra standardnormen på tre til seks samvær i året- I HR-2021-1437-A uttalte Høyesterett at nivået for samvær hvor gjenforeningsmålet gjelder og hensynet til barnet ikke gjør det nødvendig med mindre samvær, vil ligge over åtte ganger i året.

Som følge av den nye praksisen er det svært mange saker hvor det nå bør vurderes å øke samværsomfanget. Vi kan bistå i kontakt med barneverntjenesten og også med å bringe saken inn til fylkesnemnda for en ny vurdering. Vi har lang erfaring og god kompetanse på barnevernsaker. 

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org