Aktuelt

Høyesterett om førerkort og edruelighet

Det er vel kjent at kjøring i ruspåvirket tilstand ikke er tillatt. Det ikke alle vet er at veitrafikkloven også har regler om at man kan fratas førerkort som følge av manglende edruelighet. Da tilfredsstiller man ikke helsekravene til å føre motorvogn. Dette kan for eksempel skje dersom politiet har fått informasjon om at føreren misbruker alkohol eller annet rusmiddel. Høyesterett skriver også at hvorvidt rusmiddelet er lovlig eller ikke er uten betydning for vurderingen.

Politiet har ført en mye strengere praksis når det gjelder å tilfredsstille kravene til edruelighet for cannabis enn for alkohol. Nå har Høyesterett gitt en mann medhold i at å røyke cannabis tre ganger per måned ikke er i strid med kravene til edruelighet.


I dommen som ble avsagt i oktober 2021 skriver Høyesterett i avsnitt 53:

Som et utgangspunkt for den konkrete vurderingen som må foretas, må det etter mitt syn likevel kunne legges til grunn at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren «ikke er edruelig» i vegtrafikklovens forstand. Selv om en slik bruk neppe kan karakteriseres som sporadisk, må den etter mitt syn betraktes som relativt måteholden.


Dommen kan få betydning for eldre saker etter veitrafikkloven. Har du blitt fratatt førerkort som følge av manglende edruelighet kan det være grunn til at saken bør vurderes på nytt. Advokatfirmaet Steinsvik AS har lang erfaring med å bistå i saker etter veitrafikkloven. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Hele dommen kan leses her


 

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org