Aktuelt

Kan politiet tvinge deg til å åpne telefonen?


Stadig flere telefoner låses ved bruk av biometri, for eksempel fingeravtrykk. Vi får jevnlig spørsmål om politiet kan tvinge noen til å åpne telefonen ved å avgi fingeravtrykk. Etter en lovendring i 2017 har politiet adgang til å gjøre det. 


Straffeprosessloven har en rekke regler som gjelder ransaking. Når og hvor politiet har anledning til å foreta ransaking, og hva de kan ransake avhenger av flere ting, blant annet hva politiet mistenker av straffbar handling og hvor sterk mistanken til politiet er. Reglene om ransaking står i straffeprosesslovens kapittel 15. 

Reglene om ransaking av datasystemer står i § 199a og gjelder for datamaskiner, nettbrett og telefoner. Det nye fra 2017 er at politiet nå med tvang kan åpne disse dersom de er låst ved biometri. Biometri er en metode som brukes til å fastslå eller bekrefte identitet. Kjente former for biometri er fingeravtrykk, ansiktsavlesning og iris,-og netthinnegjenkjenning. For mobiltelefoner og nettbrett er  fingeravtrykk nå svært vanlig. 

Bakgrunnen for lovendringen er en sak som ble behandlet i Høyesterett i 2016. Politiet hadde i tingretten fått medhold i å kunne bruke makt for å benytte seg av siktedes finger til å åpne mobiltelefonen til siktede. Lagmannsretten forkastet anken fra siktede og saken ble deretter prøvd av Høyesterett. Høyesterett kom til at det ikke forelå rettslig grunnlag for å bruke tvang. Saken vekket politisk oppmerksomhet og flere mente at dette burde politiet ha mulighet til. Deretter ble lovendringen et faktum og man fikk lovhjemmel for bruk av tvang. 

Det er flere betenkeligheter ved tvangsbruken. Som advokatforeningen påpekte i sin høringsuttalelse er det betenkelig at det er åpnet for enhver form for biometri. En ting er å tvinge noen til å fysisk avlegge fingeravtrykk. En annen ting er å fysisk tvinge noen til for eksempel iris,- og netthinnegjenkjenning. Det kan da lettere oppstå risiko for skade på den som utsettes for tvangsbruken.  Et annet problematisk aspekt ved dette er at vurderingen av om tvangsbruk skal gjennomføres er overlatt til påtalemyndigheten. Det kan være verdt å stille spørsmål ved om ikke slik type tvangsbruk bør avgjøres av domstolene.

Enkelte velger bort muligheten til å la telefonen låse seg opp ved fingeravtrykk og bruker kun kode. Hvilke muligheter har politiet da for å åpne telefoner og nettbrett?

Det er naturligvis ikke mulig for politiet å fysisk tvinge frem opplysninger om hva låsekoden på telefonen er. Dersom politiet vil ha tilgang til informasjon på telefonen må de låse den opp på annen måte og kan sende den videre til datakyndige som kan låse opp telefonen uten kode. Dette krever større innsats og ressursbruk og hvorvidt dette blir gjort avhenger av sakens karakter. 

Dersom man har telefonen låst med kode og ikke biometri og man ikke opplyser om hva koden er kan ikke politiet straffe deg for det. Det er en grunnleggende rettighet i straffeprosessen at enhver som er siktet i en straffesak har rett til å ikke bidra med informasjon til politiet i sak mot en selv. 
HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org